Skip to content

Ce este antreprenoriatul social ?i cum o afacere poate aduce mai mult impact dec?t o face ?n prezent?

  • by

Antreprenoriatul social este un fenomen care se dezvolt? de zeci de ani ?n ??rile din Europe, SUA ?i Australia. Ast?zi putem ?nt?lni foarte des o companie american? sau european? care nu se ocup? doar de producerea venitului, dar acord? aten?ie ?i p?r?ii sociale ?i responsabile a activit??ii sale. Chiar ?i a?a, businessul social sau antreprenoriatul cu impact se consider? o ramur? destul de nou? a economiei la scar? mondial? ?i local?. Fiecare ?ar?/regiune are o vitez? de dezvoltare proprie, majoritatea definind antreprenoriatul social, impactul social ?i inova?ia ?n felul s?u. 

SCURT ISTORIC. CINE SUNT PRIMII PROMOTARI AI ANTREPRENORIATULUI SOCIAL?

Business consultantul ?i managerul american Bill Drayton, care deseori era supranumit «p?rintele antreprenoriatului social», a ?nfiin?at, ?n 1980, fondul «Asoka». Acesta a devenit, ulterior, prima organiza?ie care s-a ocupat exclusiv cu determinarea ?i sus?inerea antreprenorilor sociali din ?ntreaga lume.

Un mare efect de popularitate a fost produs dup? ce Premiul Nobel pentru pace a fost ?nm?nat profesorului Muhammad Yunus din Bangladesh ?n anul 2006. Yunus a fondat Grameen Bank care a devenit pionierul conceptului de microcreditare inovatoare ?n unele ??ri ?n curs de dezvoltare din Asia, Africa ?i America Latin?. Dup? ce a ob?inut Premiul Nobel, Yunus a devenit o figur? central ?i de cult ?n lumea antreprenoriatului social.

CE ESTE ANTREPRENORIATUL SOCIAL?

ANTREPRENORIATUL SOCIAL ? este un model de business care se caracterizeaz? printr-o abordare antreprenorial? ?i inovativ? a activit??ii, scopul principal al c?ruia este rezolvarea problemelor sociale ?n interesul comunit??ii printr-o misiune cu impact.

Antreprenoriatul social contribuie la cre?terea incluziunii sociale, crearea de locuri de munc?, implicarea persoanelor apar?in?nd grupurilor defavorizate ?n activit??i economice ?i facilitarea accesului acestora la resursele ?i serviciile sociale. Profitul ?ntreprinderilor care practic? antreprenoriatul social se reinveste?te pentru a sus?ine o cauz? social?, a identifica noi nevoi sociale, a ?ncuraja incluziunea ?n societate a persoanelor cu dizabilit??i, a realiza pie?e pentru nevoile neacoperite, a asigura ocuparea for?ei de munc?, a solu?iona probleme de mediu ?i a utiliza resurse alternative.

Antreprenoriatul social este o nou? form? a capitalismului, menit? s? satisfac? cele mai imperioase necesit??i ale umanit??ii. Potrivit unui studiu, EESC, domeniul economiei sociale a constat din cca 2,8 mln. de organiza?ii ?n Europa ?n ultimii ani, gener?nd, de asemenea, peste 13,6 mln. de locuri de munc? salariale (adic? 6,3% din for?a de munc?). 

Comisia European? utilizeaz? termenul «SOCIAL ENTERPRISE» (?ntreprindere social?) pentru determinarea urm?toarelor tipuri de business:

  • Cele, pentru care scopul de bun?stare social? ?i/sau comunitar? reprezint? cauza activit??ii comerciale, deseori sub forma nivelului ?nalt de inova?ii sociale;
  • Cele, a c?ror venit ?n mare parte se reinveste?te pentru atingerea misiunii sociale care st? la baza cre?rii modelului de business;
  • Cele, ?n care metoda de organizare sau sistemul de proprietate reflect? misiunea ?ntreprinderii, utiliz?nd principii democratice sau principii participative sau orient?ndu-se pe dreptatea social?.

CUM OB?II STATUTUL DE ?NTREPRINDERE SOCIAL? / ?NTREPRINDERE SOCIAL? DE INSER?IE?

Statutul de ?ntreprindere social? sau statutul de ?ntreprindere social? de inser?ie se atribuie de Comisia Na?ional? pentru Antreprenoriat Social, pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii dac? se face dovada c? sunt respectate condi?iile care au stat la baza atribuirii statutului respectiv.

Conform prevederilor legale, statut de ?ntreprindere social? pot ob?ine societ??ile cu r?spundere limitat? (SRL) ?i cooperativele de produc?ie, constituite de asocia?ii ob?te?ti, funda?ii, culte religioase, institu?ii private ?i/sau persoane fizice care desf??oar? activit??i de antreprenoriat social. 

AFACERE SOCIAL? VERSUS IMPACT BUSINESS

Deseori ?n materialele educa?ionale se poate ?nt?lni ?i termenul de BUSINESS SOCIAL (sau IMPACT BUSINESS). Mul?i nu pot diferen?ia antreprenoriatul social de business, dar ?n unele surse se separ? no?iunea de Business social, acesta fiind un tip de activitate cu risc sc?zut ?i o cale mai «sigur?» pentru fondatori, comparativ cu antreprenoriatul.

Ideea de baz? a businessului social este de a avea un impact semnificativ asupra societ??ii, mediului ?nconjur?tor ?i a comunit??ii locale. ?ntreprinderile sociale promoveaz? cre?terea moderat?, reac?ion?nd prin inova?ii sociale la necesit??ile care ?nc? nu sunt satisf?cute. Antreprenoriatul cu impact prioritizeaz? mai mult valoarea profitului comercial, comparativ cu antreprenoriatul social, ?ns? ia ?n considerare pe o scar? mai larg? ?i pe termen mai lung  schimb?rile ?n comunitate ?i misiunea social.

DE LA ANTREPRENORIAT SOCIAL LA ECONOMIE SOCIAL?: 

Antreprenoriatul sociale este parte ?i reprezint? unul dintre tipurile de activitate care intr? ?n categoria comun? de ECONOMIE SOCIAL?.

Economia social? ? un ansamblu de activit??i publice (prestarea serviciilor, agricultura ?i industria alimentar?, comer?ul ?i produc?ia industrial?, educa?ia, medicina ?.a.), care este organizat independent de ramura industriei al c?rei scop este de a servi interesul general, interesul colectiv ?i/sau interesele personale neproprietare, prin cre?terea nivelului de ocupare a persoanelor apar?in?nd unui grup vulnerabil ?i/sau produc?ia ?i furnizarea de bunuri, prestarea de servicii ?i/sau efectuarea de lucr?ri. 

Economia social? include ?ntreprinderile cooperatiste, companiile mutuale ?i companiile de asigur?ri, funda?iile ?i asocia?iile publice, precum ?i toate celelalte tipuri de organiza?ii non-profit care se ?ncadreaz? ?n conceptul de ?al treilea sector? al economiilor moderne.

***

Dac? dore?ti s? creezi o afacere cu #IMPACT po?i opta pentru un model de business care s? solu?ioneze o problem? social?, prin activitate antreprenorial? ?i inova?ie social?. 

Pentru a afla mai multe despre domeniul de antreprenoriat social, v? invit?m s? ne urm?ri?i pe paginile noastre de Facebook, Instagram ?i Telegram a HUBului Antreprenorilor Sociali

Leave a Reply

Your email address will not be published.