Skip to content

Cartea alb? pentru Antreprenoriat Social ?n Republica Moldova

Recomand?ri pentru ?mbun?t??irea antreprenoriatului Social ?n Moldova

Cartea Alb? pentru AS a fost elaborat? de un grup de consultan?i cu experien?? ?n sectorul non-profit, cadrul legislativ ?i economia social?, ?n str?ns? colaborare cu echipa AO ?EcoVisio? ?i Platforma pentru dezvoltarea Antreprenoriatului Social (PDAS) din Moldova. Metodele de cercetare utilizate la elaborarea C?r?ii albe sunt analiza din oficiu, cercetarea ?n teren ?i consult?rile pentru validare.

Analiza din oficiu a fost efectuat? pe ?ntreaga perioad? de lucru asupra c?r?ii, fiind analizate (1) studii din domeniu, rapoarte de analiz?, politici publica ?i alte documente disponibile publicului larg; (2) legisla?ia ?n vigoare privind antreprenoriatul social, impozitarea stimulentele economice ?i fiscale, etc.; (3) materiale care atest? relevan?a ?i durabilitatea modelelor existente de antreprenoriat social (vezi sec?iunea Bibliografie).

?n cadrul cercet?rii ?n teren au fost identificate provoc?rile ?i problemele cu care se confrunt? antreprenorii sociali din Moldova, precum ?i propunerile de ?mbun?t??ire a domeniului AS. Au fost realizate 10 interviuri ?i aplicate 14 chestionare cu antreprenorii sociali din Moldova, dup? cum este prezentat ?n tabelul de mai jos.

Aceast? publica?ie este elaborat? ?n cadrul proiectului ?Platforma pentru antreprenoriatul social ?n Republica Moldova?, finan?at de Uniunea European?, cofinan?at de Suedia ?i implementat de Asocia?ia Ob?teasc? EcoVisio. Autorii aduc sincere mul?umiri persoanelor care au contribuit la definitivarea acestui document, antreprenorilor sociali din Moldova care au participat la interviurile organizate ?n perioada mai – iunie 2022.