Skip to content

Impact Days 19-20 MAI 2023. Vezi cum a avut loc

Peste 170 de participan?i ?i-au dat ?nt?lnire la Impact Days 2023 – primul Summit de Economie Social?, Verde ?i cu Impact din Moldova

Prima edi?ie Impact Days a avut loc timp de 2 zile, pe 19-20 mai la Tekwill ?i Artcor. La eveniment au participat circa 40 de speakeri, dintre care 10 invita?i interna?ionali din Germania, Spania, Rom?nia, Ucraina ?i Armenia. 

Impact Days este un format interna?ional de eveniment, care ?ncurajeaz? colaborarea ?ntre actorii implica?i ?n ecosistemul economiei sociale ?i sunt organizate anual, ?n diferite ora?e ale lumii. Anul acesta a avut loc prima edi?ia ?n Moldova, la ini?iativa EcoVisio ?i Funda?ia Est-European?. ?n doar 2 luni, echipa de lucru a reu?it s? motiveze al?i parteneri care s-au al?turat evenimentului. 

?Evenimentul de ast?zi este o platform? extraordinar? pentru a ?nv??a ?i a identifica metode de a colabora ?ntre proiecte, ?ntre antreprenori?

Sergiu Rabii, Future Technologies Sector Director

Schimbarea teoriilor economice existente:

Angela Achi?ei, pre?edinta ADV Rom?nia a atras aten?ia faptului c? teoriile economice existente nu mai corespund necesit??ilor actuale ale oamenilor ?i c? evenimentul este de o importan?? major? pentru schimb?rile care urmeaz?.

?Ast?zi, din punctul meu de vedere ve?i scrie istorie, deoarece ve?i pune o nou? c?r?mid?, ?n primul r?nd, la schimbarea teoriilor actuale economice care exist? ?n pia?? ?i Impact Days este doar ?nceputul?.

Angela Achi?ei, Pre?edinta ADV Rom?nia

Parteneriate ?n dezvoltare:

Cu un mesaj de felicit?ri pentru organizarea acestui eveniment a venit ?i dna Andrea Cuzyova, Reprezentant? rezident? adjunct?, PNUD Moldova, care a men?ionat ?i deschiderea partenerilor de dezvoltare de a sus?ine astfel de evenimente.

?Noi suntem foarte mul?umi?i c? am avut posibilitatea s? particip?m ?i s? contribuim la eveniment. ?in?nd cont de crizele actuale, ?ncerc?m s? punem um?rul pentru a sus?ine ?ntreprinderile mici ?i mijlocii, mai ales cele care aduc impact?

Andrea Cuzyova, Reprezentant? rezident? adjunct?, PNUD Moldova

Invita?i interna?ionali:

Printre organiza?iile interna?ionale care au dat curs invita?iei au fost reprezentan?ii Ashoka Rom?nia, una dintre cele mai mari re?ele de antreprenori sociali din lume, ADV Rom?nia, un actor important ?n promovarea antreprenoriatului social ?n regiune; Impact HUB Yerevan, un instrument ce sus?ine antreprenorii sociali & cu impact ?i EVPA (European Venture Philanthropy Association), o re?ea interna?ional? ce promoveaz? investi?iile ?i antreprenoriatul cu impact. 

Subiecte puse ?n discu?ie:

Astfel, participan?ii ?i participantele, au avut ocazia s? participe la paneluri de discu?ii despre: antreprenoriat social & economie social?; investi?ii cu impact; ESG pentru business; inova?ii ?i impact ?n ecosistemul de startup-uri; implementarea obiectivelor de dezvoltare durabil? ?n afaceri. Iar ulterior, au avut parte ?i de o serie de workshop-uri despre: strategii de v?nz?ri pentru afaceri cu impact; promovarea afacerilor cu impact; actualiz?ri despre digitalizare de la Ministerul Economiei; m?surarea impactului social & economic; tendin?ele ?n agricultura ecologic?. 

Impact Heroes

Trei antreprenori din Moldova ce au reprezentat o ?ntreprindere social?, un business cu impact ?i un business cu CSR ?i-au relatat pove?tile, motiva?ia ?i conceptele afacerilor lor pentru a inspira participan?ii la conferin?? prin propriul exemplu. Ace?tia au fost:

 • Victoria Novac-Hincu de la EduJoc;
 • Dmitry Voloshin de la Simpals;
 • Oleg Uzun de la ProCredit.

Paneluri de discu?ii ?i workshop-uri tematice:

Programul a fost plin de diferite discu?ii tematice despre economia social? ?i verde, participan?ii s-au putut al?tura sesiunilor de care sunt interesa?i. Am avut sesiuni ?i ateliere pe urm?toarele subiecte:

 • Antreprenoriat Social ?i Economie Social? – pentru tineri, startup-uri ?i antreprenori (Moderat de Aina Idrisova, EcoVisio, Moldova),
 • ESG pentru afaceri ?i economie verde – tranzi?ie verde pentru economie (moderat de Vladimir Ternavschi, EcoVisio, Moldova),
 • Investi?ii de impact – sesiune pentru investitori ?i companii cu CSR (Moderat? de Ana Ciurac, Funda?ia Europa de Est, Moldova),
 • Inovare ?i digitalizare ?n ecosistemul startup-urilor pentru impact (Moderat de Diana Vrabie, trainer de afaceri, Moldova),
 • SDG pentru afaceri. Cum s? identifici ?i s? folose?ti ?n pozi?ionarea ta prioritatea din SDG (Moderat de Vladimir Ternavschi, EcoVisio, Moldova),
 • Actualiz?ri privind digitalizarea, economia social? ?i altele de la Ministerul Economiei (condus de Vlad Suleanschi, Ministerul Economiei, Moldova),
 • Training in Marketing & Promovarea Afacerii de Impact. Instrumente adev?rate (condus? de Elena Stiubei, Moldova),
 • Tendin?e ?n agricultur? ecologic? (condus? de Alexandrina Levinschi, CERES),
 • Instruire privind m?surarea impactului (impact social ?i economic) – instrumente practice (condus de Arnau Picon, Spania, EVPA),
 • Strategii de v?nz?ri pentru afaceri de impact (condus de Sorin Achitei, ADV Rom?nia)

Expozi?ie:

?n cadrul Conferin?ei a fost organizat un t?rg/expozi?ie, unde peste 40 de produc?tori ?i-au prezentat produsele ?i serviciile ?n domeniile economiei sociale, ecologice ?i locale.

Prezentarea Fondului de Impact:

Tot ?n aceste zile a fost prezentat conceptul primului Fond de Impact din Moldova, o ini?iativ? lansat? de c?tre Funda?ia Est-European?, sus?inut? de EVPA ?i partenerul local moldovenesc al proiectului Collaborate for Impact.

Ini?iativa ??i propune s? investeasc? ?n afacerile cu impact circa 40 de mln euro. Iar primii care ar putea beneficia de acest instrument de finan?are alternativ? au fost 10 afaceri ?i startup-uri cu impact, absolven?ii unui accelerator de afaceri organizat de EcoVisio (HUBul Antreprenorilor Sociali) care au avut parte de o sesiune de pitching ?n fa?a donatorilor ?i investitorilor poten?iali. 

Sesiune de pitching pentru afaceri:

Dup? prezentarea Fondului realizat? de Ana Ciurac (Funda?ia Europa de Est) ?i Artur Munteanu (GSD), 8 afaceri ?i startup-uri de impact, inclusiv participan?i la un accelerator de afaceri (Local Changemaker Accelerator) condus de EcoVisio (HUB al Antreprenorilor Sociali), au ?i-au prezentat ideile ?i nevoile ?n fa?a donatorilor ?i poten?ialilor investitori.

Prezent?rile de pitching au fost f?cute de:

 • Companie de construc?ii EvEco (Impact Business);
 • 3debine (Afacere Social?);
 • Credem ECO (?ntreprindere social?);
 • Guga Gaga (Impact Business);
 • Click School (Impact Startup);
 • M?mica Alapteaz? (?ntreprindere Social?);
 • Your Accessible Guide (Impact Startup);
 • Inima Pur? (?ntreprindere Social?).

Impact for Breakfast (ziua #2)

?n cadrul Impact for Breakfast la Artcor am avut o discu?ie productiv? ?i deschis? cu reprezentan?ii economiei sociale din Moldova, Ucraina, Rom?nia, Armenia ?i Germania. Fiecare ?i-a ?mp?rt??it experien?a cu antreprenorii sociali ?i businessul cu impact care au participat la sesiune.

Despre fiecare ?ar? ?n parte, po?i citi mai multe – AICI.

Evenimentul a fost disponibil ?i online. Iar transmisiunea LIVE poate fi rev?zut?, AICI.

***

Mu?umim tuturor care au dat curs invita?iei, au crezut ?n aceea?i idee cu noi, s-au al?turat ca parteneri, au cump?rat bilete ca participan?i, ?i-au ?mp?rt??it experien?a ?n calitate de speakeri, au oferit ?n dar produsele sale pentru participan?i, speakeri ?i tuturor celorlal?i care ne-au sus?inut ?ntr-un mod sau altul, ?n crearea Primul Summit pe Economie Social? & Verde & cu Impact ?

Ne m?ndrim cu aceste rezultate ?i cu echipa care a lucrat! ?

Ne m?ndrim cu aceast? comunitate cu #IMPACT?

***

*Impact Days a fost organizat de c?tre AO EcoVisio, Funda?ia Est-European? ?i ADV Rom?nia. 

*Acesta este un proiect finan?at de Uniunea European? ?i cofinan?at de Suedia prin intermediul Funda?iei Est-Europene ?n parteneriat cu Asocia?ia Businessului European ?i a Centrului Contact; co-organizat ?n cadrul proiectului ?Collaborate for Impact? finan?at de Uniunea European? ?i derulat de EVPA ?i 5 parteneri din ??rile Parteneriatului Estic; co-finan?at de IM Swedish Development Partner; de Development Facility of the European Fund for Southeast Europe (EFSE DF); de PNUD Moldova; ?i organizat inclusiv cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finan?at de USAID, Suedia ?i Marea Britanie.

Impact Days Moldova, 2023